J Acupunct Res Search

CLOSE


Search

  • HOME
  • Search
원저 : 모르핀 자가투여에서 신문혈 자침효과의 지속 양상
Bong Hyo Lee, Seo Young Park, Ji Hye Lee, Sung Chul Lim, Jae Su Kim, Yun Kyu Lee, Tae Young Jung, Chae Ha Yang, Seong Shoon Yoon, Kyung Min Lee
J Acupunct Res. 2010;27(4):55-65.
PDFPDF    
원저 : 코카인 중독에서 경혈의 복합사용에 따른 상승 효과
Hyeon Jeong Jeon, Bong Hyo Lee, Kyung Min Lee, Jae Su Kim, Yun Kyu Lee, Ji Hye Lee, Tae Young Jung, Chae Ha Yang, Seong Shoon Yoon, Hong Yu Kim, Seong Hun Choi
J Acupunct Res. 2010;27(2):31-41.
PDFPDF    
원저 : 흰쥐의 급성 메스암페타민 투여에 대한 침(鍼)의 효과
Seong Hun Choi, Bong Hyo Lee, In Sick Park, Nan Hee Choi, Kwang Joong Kim, Eun Young Jang, Sae Kwang Ku, Ick Soo Song, Chae Ha Yang
J Acupunct Res. 2009;26(1):39-47.
PDFPDF    
원저 : 근막통증후군(筋膜痛症侯群)과 십이경근(十二經筋)의 비교(比較) 고찰(考察) 및 육경리론(六經理論)에 따른 해석(解釋)
Bong Hyo Lee, Yoon Kyoung Lee, Kyung Min Lee, Seong Chul Lim, Tae Young Jung, Jung Chul Seo, Chae Ha Yang, Seong Hun Choi
J Acupunct Res. 2007;24(5):33-41.
PDFPDF    
원저 : Hirudin 약침이 중대뇌동맥페색으로 유발된 흰쥐의 신경손상 보호 효과
Jae Wook Suk, Tae Young Jung, Seong Cheol Lim, Jeong Chul Seo, Mi Ryeo Kim, Chae Ha Yang, Sang Won Han
J Acupunct Res. 2004;21(4):207-215.
PDFPDF    
실험 논문 : 자극이 난소를 절제한 흰주의 골밀도에 미치는 영향
Mi Ryeo Kim, Chae Ha Yang
J Acupunct Res. 1998;15(2):279-285.
PDFPDF    


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2023 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next