J Acupunct Res Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • ARTICLE AND ISSUES
  • Author Index
Author     
Wu Suk Chae 5 Articles
증례 : 노인성 구강-안면 이상운동증 환자 2례에 대한 증례보고
Dong Hyun Lee, Gun Ho Na, Jung Chul Shin, Tung Shuen Wei, Chung Yeol Lyu, Myung Rae Cho, Wu Suk Chae, Yeo Choong Yoon
J Acupunct Res. 2005;22(5):183-193.
PDFPDF    
원저 : 신유(腎兪),태계(太谿)의 동충하초 약침과 경구 투여가 좌측 신장 제거 백서에 대한 신장 Aquaporin-2 단백 발현과 신장기능에 미치는 영향
Jae Hong Kim, Dae Hwan Yoon, Chang Su Na, Myung Rae Cho, Yeo Choong Yoon, Wu Suk Chae
J Acupunct Res. 2005;22(1):61-75.
PDFPDF    
원저 : 견인요법을 병용한 요통 및 요각통 환자 40례의 임상적 고찰
Dong Hyun Lee, Eun Ju Park, Jung Chul Shin, Gun Ho Na, Tung Shuen Wei, Sam Ro Lee, Chung Yeol Lyu, Myung Rae Cho, Wu Suk Chae, Yeo Choong Yoon
J Acupunct Res. 2004;21(5):163-177.
PDFPDF    
원저 : 요추부염좌로 진단된 교통사고환자 27례와 비교통사고환자 33례에 대한 임상적 비교고찰
Jeong Cheol Shin, Eun Ju Park, Gun Ho Na, Dong Hyun Lee, Chung Ryul Ryu, Yeo Choong Yoon, Wu Suk Chae, Myung Rae Cho
J Acupunct Res. 2004;21(3):13-27.
PDFPDF    
증례 : 요추 추간판 탈출증 환자 30예의 요추신연법 병용에 대한 임상적 고찰
Jae Hong Kim, Myung Rae Cho, Wu Suk Chae
J Acupunct Res. 2003;20(3):229-237.
PDFPDF    


Article and Issues
For this Journal
For Authors
Ethics
Submit Manuscript
Editorial Office
Gil Korean Medical Hospital, Gachon University
Keunumul-Ro, Chung-Ku, Inchoen 22138, Korea
Tel: +82-70-7606-6353,4    Fax: +82-32-232-3334    E-mail: jared@e-jar.org                

Copyright © 2022 by Korean Acupuncture & Moxibustion Medicine Society.

Developed in M2PI

Close layer
prev next